វេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជា-កូរ៉េ ឆ្នាំ២០២១ -ច្បាប់ថ្មីស្តីពីការវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

វេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជា-កូរ៉េ ឆ្នាំ២០២១ -ច្បាប់ថ្មីស្តីពីការវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

READ MORE

សិក្ខាសាលាគម្រប់ខួប ១០ ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន អេស អឹម គ្លូប៊ល ដែលធ្វើឡើងទៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

សិក្ខាសាលាគម្រប់ខួប ១០ ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន អេស អឹម គ្លូប៊ល ដែលធ្វើឡើងទៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំរបស់បុគ្គលិកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩។ សិក្ខាសាលានេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៩ នៅ Genting Highland និងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ គោលបំណងនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺផ្តោតលើការកំណត់គោលដៅដើម្បីក្លាយជាជោគជ័យរបស់អ

READ MORE

SM Global Retreat 23 Aug 2019

SM Global Retreat 23 Aug 2019

To encourage and build resilient teamwork

READ MORE

Annual seminar of SM staffs (2012)

Annual seminar of SM staffs (2012)

SM seminar staff by SM Global Accounting and Consulting Co., Ltd.

READ MORE

Annual seminar of SM staffs (2015)

Annual seminar of SM staffs (2015)

SM seminar staff by SM Global Accounting and Consulting Co., Ltd.

READ MORE

Annual seminar of SM staffs (18/Nov/16)

Annual seminar of SM staffs (18/Nov/16)

SM seminar staff at Siem Reap Province by SM Global Accounting and Consulting Co., Ltd.

READ MORE

Annual seminar of SM staffs (18/Nov/17)

Annual seminar of SM staffs (18/Nov/17)

SM seminar staff at Koh Kong Province by SM Global Accounting and Consulting Co., Ltd.

READ MORE

Annual seminar of SM staffs (07/Nov/18)

Annual seminar of SM staffs (07/Nov/18)

SM seminar staff at Siem Reap Province by SM Global Accounting and Consulting Co., Ltd.

READ MORE

Mr. Yang Sung Mo, CEO of SM Global Accounting and Consulting Co., Ltd has received award on PyeongChang 2018

Mr. Yang Sung Mo, CEO of SM Global Accounting and Consulting Co., Ltd has received award on PyeongChang 2018

Mr. Yang Sung Mo, CEO of SM Global Accounting and Consulting Co., Ltd has received award on PyeongChang 2018 @South Korea Embassy on 2018.02.07 http://www.nbcambodia.com/archives/33210

READ MORE

ព្រឹត្តិការណ៏ប្រចាំខែរបស់ក្រុមហ៊ុន (ការបោសសំអាតការិយាល័យ)

ព្រឹត្តិការណ៏ប្រចាំខែរបស់ក្រុមហ៊ុន (ការបោសសំអាតការិយាល័យ)

Every first Saturday of the month, our company often celebrate monthly event! Wanna know what we're going to do? Monthly event for 3rd Sep 2016: Our office our environment! So let keep it clean :D Office cleaning activities

READ MORE

គារប្រលងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកផ្នែកគណនេយ្យពន្ធដា

គារប្រលងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកផ្នែកគណនេយ្យពន្ធដា

ក្នុងគោលបំនងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់បុគ្កលិក នៅថ្ងៃទី 0៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមហុនបានធ្វើបង្កើតការប្រលងផ្នែកគណនេយ្យដល់បុគ្កលិក ដើម្បីវាស់ស្ទង់សមត្ថភាព និងធ្វើការវាយតំលៃនូវកំរិតចំនេះដឹងរបស់បុគ្គលិក ដើម្បីផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលនៅពេលខាងមុខ

READ MORE