សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ២៨២៧១ អពដ ស្តីពីការកែសម្រួលអត្រាអាករពិសេសលើផលិតផលភេសជ្ជះ គ្មានជាតិសុរាដែលផលិតក្នុងស្រុក
សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ២៨២៧១ អពដ ស្តីពីការកែសម្រួលអត្រាអាករពិសេសលើផលិតផលភេសជ្ជះ គ្មានជាតិសុរាដែលផលិតក្នុងស្រុក

អត្រាពន្ធជាក់លាក់សម្រាប់ភេសជ្ជៈគ្មានជាតិអាល់កុលដែលផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុក នឹងត្រូវបានកែសម្រួល និងកំណត់ដូចខាងក្រោម ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2023៖
 
15% លើភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទ
5% លើភេសជ្ជៈគ្មានជាតិអាល់កុលដូចខាងក្រោមៈ
ភេសជ្ជៈបន្ថែមទឹកដោះគោ UHT
ទឹក​សណ្ដែក
ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិដូង
ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេ និងភេសជ្ជៈមានរសជាតិកាហ្វេ
ភេសជ្ជៈដែលមិនមានជាតិកាបូនដែលត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការរំលាយ
10% លើភេសជ្ជៈដែលមិនមានជាតិអាល់កុលផ្សេងទៀតទាំងអស់ លើកលែងតែអ្វីដែលបានបញ្ជាក់ក្នុង (1) និង (2) ខាងលើ។
ដោយឡែកពីគ្នា មូលដ្ឋានពន្ធជាក់លាក់ត្រូវតែអនុវត្ត ដូចដែលវាកំពុងត្រូវបានធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្ន ស្របតាមខ្លឹមសារនៃប្រកាសលេខ 012 MEF.PrK ចុះថ្ងៃទី 14 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 សម្រាប់ការកែសម្រួលការកំណត់មូលដ្ឋានពន្ធជាក់លាក់លើទំនិញផលិតក្នុងស្រុកមួយចំនួន។

READ MORE

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃ សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ស្តីពីការលុបបំបាត់ការយកពន្ធត្រួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល និងការបង្ការការគេចវេះពន្ធ និងការចៀសវាងពន្ធ
កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃ សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ស្តីពីការលុបបំបាត់ការយកពន្ធត្រួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល និងការបង្ការការគេចវេះពន្ធ និងការចៀសវាងពន្ធ

한-캄보디아 양국 간 기업투자 및 교류를 촉진하기 위해 2019.11.25. 서명한 조세조약(이중과세방지협정)이 2021.1.29.부터 정식 발효*되었습니다.

* 우리나라는 2020.12.9. 국회 비준동의를 얻어 국내절차 완료, 2020.12.30. 캄보디아 정부로부터 국내절차 완료를 통보받아 1.29일자로 정식 발효

- 2022.1.1. 이후 발생하는 소득 분부터 동 협정 적용

 

ㅇ 동 조세조약 발효로 우리나라가 아세안(ASEAN) 10개국*과 체결한 모든 조세조약이 발효되었습니다.

* 라오스, 말레이시아, 미얀마, 베트남, 브루나이, 싱가포르, 인도네시아, 캄보디아, 태국, 필리핀(가나다순)

 

□ 한-캄보디아 조세조약의 주요 내용은 다음과 같습니다.

 

① (사업소득) 현지 고정사업장*에 귀속되는 소득만 소득발생지국에서 과세 가능(조세조약 미체결 시 사업장 유무와 관계없이 과세 가능)

* 사무실, 공장, 지점, 건설현장(9개월 초과 지속), 자원탐사 및 개발(6개월 초과 지속) 등

 

② (건설 고정사업장에 귀속되는 소득) 건설활동 수행 시 과세대상 사업소득의 범위를 규정하여 건설현장의 고정사업장에 귀속되는 활동만이 과세대상이 된다는 점을 명시

 

③ (배당·이자·사용료소득) 기존 캄보디아 세율보다 낮은 세율을 적용토록 하여 우리 진출기업의 현지 세부담 경감

* 캄보디아 국내세율 14% → 조약상 적용가능한 최고세율 10%

 

④ (국제운수소득) 국제항공소득은 기업의 거주지국에서만 과세 가능하고, 국제해운소득은 소득발생지국에서 과세 가능하나 50% 감면*

* 조세조약 미체결 시 캄보디아 국내세율 14% → 체결후 7% (50% 감면)

 

⑤ (간주외국납부세액공제 허용) 캄보디아가 외국인투자 활성화를 위해 우리나라 기업이 캄보디아에서 납부할 세금을 감면할 경우 감면된 세액에 대해서 한국에서 외국납부세액공제를 허용*

* 한-캄보디아 이중과세방지협정 발효 후 10년간 유효

 

⑥ (조세회피 방지) 조세조약에서 정하는 낮은 세율 등의 혜택을 주목적으로 하는 거래에 대해서는 그 혜택 배제 가능

 

⑦ (조세협력 채널 신설) 과세당국 간 상호합의, 조세정보교환, 징수협조 등

 

□ 이번 조세조약은 우리 국민들에게 조세분야에서의 혜택을 부여하는바, 한-캄보디아 간 투자 등 경제교류가 보다 활성화될 것으로 기대됩니다.

READ MORE

ប្រកាស លេខ៤៣០/២០ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ...
ប្រកាស លេខ៤៣០/២០ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ...

ប្រកាស លេខ៤៣០/២០ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ និងបណ្ដាបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

READ MORE

ប្រកាសលេខ ៤៣៣/២០ ក.បប្រ.ក.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ស្ដីពី​...
ប្រកាសលេខ ៤៣៣/២០ ក.បប្រ.ក.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ស្ដីពី​...

ប្រកាសលេខ ៤៣៣/២០ ក.ប/ប្រ.ក.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ស្ដីពី​ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ និងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលក្នុង​ការផ្ដល់សេវាពិនិត្យសុខភាពដល់កម្មករនិយោជិតខ្មែរ។​

READ MORE

ប្រកាស លេខ៤២៩/២០ ស្ដីពីការពិនិត្យកាយសម្បទាកម្មករនិយោជិតខ្មែរ
ប្រកាស លេខ៤២៩/២០ ស្ដីពីការពិនិត្យកាយសម្បទាកម្មករនិយោជិតខ្មែរ

ប្រកាស លេខ៤២៩/២០ ស្ដីពីការពិនិត្យកាយសម្បទាកម្មករនិយោជិតខ្មែរ

READ MORE

ការបើកប្រាក់រំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ២០១៩...
ការបើកប្រាក់រំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ២០១៩...

The MoLVT announce to factories/enterprises in manufacturing sector using undetermined duration contract (UDC) for payment of back pay seniority indemnity before 2019 and seniority indemnity in 2020 and 2021 shall resume in 2021 as follows: 
 

1. Payment of back pay seniority indemnity before 2019

- Back pay seniority indemnity before 2019 (if any) to be paid in 2020 shall be paid in the 1st quarter and the 3rd quarter.
- Back pay seniority indemnity before 2019 (if any) to be paid in 2021 shall be paid in the 2nd quarter and the 4th quarter.
 
2. Payment of seniority indemnity 
- Seniority indemnity in 2020 shall be paid in 1st quarter and 3rd quarter.
- Seniority indemnity in 2021 shall be paid in 2nd quarter and 4th quarter. 

 

 

READ MORE

ការកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស
ការកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស

Taxpayers

Classification criteria

Prakas No. 025 (Previous)

Prakas No.009 (New)

Small

. Annual turnover from KHR 250M to KHR 700M (~US$ 62,500 to US$ 175,000)

. Three consecutive months turnover or

expected three consecutive months turnover more than KHR 60M (~US$ 15,000) within the calendar year.

. Sole proprietorship or partnership and

. Participation in any bidding or quotation for supply of goods services

. For taxpayers in agriculture, service and commercial sectors: annual turnover from KHR 250M to KHR 1,000M (~US$62,500 to US$250,000) or;

. For taxpayers in industrial sector: annual turnover from KHR 250M to KHR 1,600M (~US$62500 to US$400,000) or;

. Three consecutive months turnovers or expected three consecutive months turnover more than KHR 60M (~US$15,000) within the calendar year; or

. Sole proprietorship or partnership; or

. Participation in any bidding or quotation for supply of goods or services.

Medium

. Enterprise with annual turnover from KHR 700M to KHR 4,000M (~US$175,000 to US$1,000,000);

. Enterprise which are incorporated as legal entitles, representative offices;

. National and sub-national government institutions, all types of organizations or association including governmental organization and;

. Foreign embassies and consulates, international organizations and technical cooperation agencies of other counties.

. For taxpayers in agriculture sector: Annual turnover from KHR 1,000M to 4,000M (~US$250,000 to US$1,000,000)

. For taxpayers in services and commercial sectors: Annual turnover from KHR 1,000M to 6,000M (~US$250,000 to US$1,500,000) or;

. For taxpayer in industrial sector: annual turnover from KHR 1,600M to KHR 8,000M (~US$400,000 to US$2,000,000)

. Enterprise which are incorporate as legal entitles, representative offices; or

. National and sub-national government institutions, all type of organizations or associations including non-government organizations; or

. Foreign embassies and consulates; international agencies of other countries.

Large

. Enterprises with annual turnover above KHR 4,000M (~US$1,000,000)

. Subsidiaries of multinational companies, branch of foreign companies; and

. Enterprise registered as Qualified Investment Projects.

. For Taxpayers in agriculture sectors: annual turnover above KHR 4,000M (~US$1,000,000); or

. For taxpayer in service and commercial sectors: annual turnover above KHR 6,000M (~US$1,500,000); or

. For taxpayers in industrial sector: annual turnover above KHR 8,000M (~US$2,000,000) or;

. Subsidiaries of multinational companies, branches of foreign companies; or

. Enterprise registered as Qualified Investment Projects.

 

READ MORE

Cambodian Labour Law includes all the amendments from 1997 to 2018
Cambodian Labour Law includes all the amendments from 1997 to 2018

Cambodian Labour Law includes all the amendments from 1997 to 2018

READ MORE

ច្បាប់ស្តីពីការងារឆ្នាំ១៩៩៧
ច្បាប់ស្តីពីការងារឆ្នាំ១៩៩៧

ច្បាប់ស្តីពីការងារឆ្នាំ១៩៩៧

READ MORE

អនុក្រឹត្យស្តីពីការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៏មាន
អនុក្រឹត្យស្តីពីការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៏មាន

អនុក្រឹត្យស្តីពីការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៏មាន

READ MORE

ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការកែសម្រួលតម្លៃសេវាសាធារណ:របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​
ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការកែសម្រួលតម្លៃសេវាសាធារណ:របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​

ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការកែសម្រួលតម្លៃសេវាសាធារណ:របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

READ MORE

សារាចរណែនាំស្តីអំពីការលើកលែងពន្ធលើប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារចាប់ឆ្នាំ២០២០
សារាចរណែនាំស្តីអំពីការលើកលែងពន្ធលើប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារចាប់ឆ្នាំ២០២០

សារាចរណែនាំស្តីអំពីការលើកលែងពន្ធលើប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារចាប់ឆ្នាំ២០២០

READ MORE

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការរំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ២០១៩​ សម្រាប់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង
សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការរំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ២០១៩​ សម្រាប់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការរំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ២០១៩​ សម្រាប់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង

READ MORE

សេចក្ដីណែនាំពីការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារថ្មី ក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ​ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩
សេចក្ដីណែនាំពីការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារថ្មី ក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ​ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩

សេចក្ដីណែនាំពីការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារថ្មី ក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ​ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩

READ MORE

720 mef Tax Audit 20190313
720 mef Tax Audit 20190313

On 13 March 2019, the Ministry of Economy and Finance (“MEF”) issued Prakas 270 on Tax Audits (“Prakas 270”), which attempts to streamline the tax audit process, as part of the government’s large-scale economic reforms, to improve transparency in tax payments and collections, and promote a fair and competitive business environment.
The three types of tax audits (desk, limited, and comprehensive) defined in the Law on Taxation (“LOT”) and Prakas 1059 on Tax on Profit remain unchanged. However, more robust criteria on how each type of tax audit is carried out have been set out in the Prakas on Tax Audit, as follows:

READ MORE

Sub-Decree 17
Sub-Decree 17

The Sub Decree aims at putting forward the tax incentives of the Royal Government as a contribution to the development of the small and medium-sized enterprises through voluntary registration for tax.
This Sub Decree defines the tax incentive mechanism to be provided to small and medium-sized enterprises for encouraging them to voluntarily register themselves for tax in order to create a transparent and equitable tax system.

READ MORE

Sub Decree on Articles Amendments
Sub Decree on Articles Amendments

Sub Decree on Articles Amendments

READ MORE

Prakas on Minimum Wage 2019
Prakas on Minimum Wage 2019

From 2019, USD 5 shall be added to the minimum wage to make it USD 182 per month. And USD 177 for probationary workers/employees.

READ MORE

Prakas on Chinese Patent Registration
Prakas on Chinese Patent Registration

Prakas on Chinese Patent Registration

READ MORE

Prakas 464 Taxation for NGOs
Prakas 464 Taxation for NGOs

The Prakas aims at strengthening tax compliance of associations and non-government organizations in the Kingdom of Cambodia.
The objective of the Prakas is to provide further instruction in tax compliance of associations and NGOs in compliance with the applicable taxation laws and regulations and the Law on Associations and NGOs to ensure efficient and effective implementations.
The Prakas applies to associations and NGOs conducting their activities in the Kingdom of Cambodia.

READ MORE

Prakas 361
Prakas 361

The Prakas is aimed at providingexempted VAT for basic daily foodstuffs so as to ease the people daily livingstandards.  
The Prakas is set to determine somespecific basic foodstuffs subject to the exempted VAT.
The Prakas isapplied for self-assessment regime taxpayers locally carrying out basicfoodstuffs supplies for the people in the Kingdom of Cambodia.

READ MORE

Prakas 258 MOC Recognition of Legal Representative in Applying for Business Registration
Prakas 258 MOC Recognition of Legal Representative in Applying for Business Registration

This Parkas sbjectives to manage and strengthen capacity for legel representative of enterprise and company.

READ MORE

National Social Security Fund 2014
National Social Security Fund 2014

NSSF has compiled their policy and Royal Decree-Code-Prakas, etc., for their work implementation.

READ MORE

National Social Security Fund 2013
National Social Security Fund 2013

NSSF has compiled their policy and Royal Decree-Code-Prakas, etc., for their work implementation.

READ MORE

New LMAP Title Notification
New LMAP Title Notification

The transformation of LMAP title deed has been approved for use.

READ MORE

Law on Nationality
Law on Nationality

The Law onNationality, which was adopted by the National Assembly on 31 May 2018 duringthe 10th Session of the Fifth Legislature, and thoroughly examinedby the Senate on 11th June 2018 during the 01st PlenarySession of the Forth Legislature, and which covers as follows:
TheLaw is aimed at ensuring the exercise of the jurisdictional procedures of the Kingdomof Cambodia for a person to determine the eligibility and the renouncer ofKhmer nationality for those living in Cambodia or abroad and fulfilling theconditions required by the law.

READ MORE

Law on Management of Private Medical, Paramedical, and Medical Aide Practices
Law on Management of Private Medical, Paramedical, and Medical Aide Practices

The purpose of this Law is to define procedures and conditions of functioning for management of private medical, paramedical, medical aide profession in the Kingdom of Cambodia.
Shall be considered as:
- Medical professionals and Paramedical professionals are those of physicians, pharmacist, dentist and midwife; and
- The medical aide professionals are nurses, laboratory specialist, physical therapist, dental specialist, and similar professional practitioners
The professional similarity as mentioned in the above paragraph shall be stipulated by Sub-decree (Anukret).

READ MORE

Law on Management of Pharmaceutical (1996)
Law on Management of Pharmaceutical (1996)

The objective of this law is to govern all pharmaceuticals in the Kingdom of Cambodia.
A pharmaceutical is one or many kinds of substances which are primarily from chemicals, bio-products, microbes, plants combined in order to:
- use for prevention or treatment of human or animal diseases,
- use for medical or pharmaceutical researches or diagnosis,
- change or support the functioning of the organs

READ MORE

Labour Law - Amendments of Articles 139 and 144
Labour Law - Amendments of Articles 139 and 144

Labour Law - Amendments of Articles 139 and 144

READ MORE

Inter-Ministerial Prakas on Cambodia Foreign Worker Inspecion Enhancement
Inter-Ministerial Prakas on Cambodia Foreign Worker Inspecion Enhancement

Hereby the prakas of INTER-MINISTERIAL PRAKAS On CAMBODIA FOREIGN WORGER INSPECTION ENHANCEMENT.
For more detail please checked in attached file: Eng & KH Version..

READ MORE

Eng_ROYAL KROM_The Amendment the Article of the Labour Law
Eng_ROYAL KROM_The Amendment the Article of the Labour Law

The Law on the Amendment of Article 87, Title "C", Section 3 of Chapter 4, Article 89, Article 91, Article 94, Article 110, Article 120, and Article 122 of the Labor Law, are hereby promulgated by the Royal Code.

READ MORE

Announcement
Announcement

Announcement

READ MORE

20180921_443_announced
20180921_443_announced

This prakas is start from 2019:
For more detail please kindly check Khmer & English Version in attached file.

READ MORE

20180921_442_announced
20180921_442_announced

From January 2019, all owners? of institution who are the subject of the provisions of the Labor Law shall arrange salary payment to employees 2 times per month.
- 1st (2nd week of the month) : 50% of Basic Salary / Month
- 2nd (4th Week of the month): The remaining salary include other benefit and allowance / month.

READ MORE

028-18-Khmer-Notification of Requesing Quota and Extend Work Card 2019
028-18-Khmer-Notification of Requesing Quota and Extend Work Card 2019

028-18-Khmer-Notification of Requesing Quota and Extend Work Card 2019

READ MORE

3-TOS_F_20180117
3-TOS_F_20180117

Implementation of Tax on Salary changes
As most readers are aware salary income that is received by an employee working for a tax registered employer in Cambodia is assessed on a monthly basis for Tax on salary. For tax resident taxpayers, tax on salary is applied at progressive rates from 0% to 20%, which are applied by tranche of monthly taxable salary. The current monthly tax on salary rates for tax resident employees in Cambodia is set out below. (Assume: 1 USD = 4,000 riels).

READ MORE

Law on Agricultural Cooperatives_2
Law on Agricultural Cooperatives_2

Law on Agricultural Cooperatives_2

READ MORE

Sub-decree 15 - Phytosanitary Inspection
Sub-decree 15 - Phytosanitary Inspection

Sub-decree 15 - Phytosanitary Inspection.

READ MORE

Sub Decree on Articles Amendments
Sub Decree on Articles Amendments

Sub Decree on Articles Amendments

READ MORE

Law on Amendment of Law on Pharmaceutical Management
Law on Amendment of Law on Pharmaceutical Management

Law on Amendment of Law on Pharmaceutical Management

READ MORE

2018년도 연간 법인세 (Annual Profit Tax Return) 구비서류안내
2018년도 연간 법인세 (Annual Profit Tax Return) 구비서류안내

2018년도 1월부터 3월 31일까지는 연간 법인세 신고 기간입니다. 

원활한 신고를 위해 2월 초까지 전년도 구비서류내역 제출해 주시기 바랍니다. 

자세한 구비서류 내역은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.  

READ MORE

Annual Tax Return 2017 & Renewal Patent 2018
Annual Tax Return 2017 & Renewal Patent 2018

Annual Tax Return 2017 & Renewal Patent 2018

READ MORE

ការប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦​ & ការរបង់ពន្ធប៉ាតង់សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧
ការប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦​ & ការរបង់ពន្ធប៉ាតង់សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧

Annual Tax  Return 2016 & Renewal Patent 2017 Announcement 

READ MORE

Circular No.011 MEF: Latest Developments in Fringe Benefit Tax superseded circular 002 of 2015
Circular No.011 MEF: Latest Developments in Fringe Benefit Tax superseded circular 002 of 2015

អនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃជំពូកទី២​ នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ ដែលប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០២៩៧/០៣ ចុះថ្ងៃទី២៤​ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ១៩៩៧​ និងប្រកាសលេខ១១៧៣ សហវ.ពដ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៣ ស្តីពីពន្ធលើប្រាក់បៀរវត្ស ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងការប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ កម្មករនិយោជិត​ នៃរោងចក្រ សហគ្រាសទាំងអស់ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភមួយចំនួនដែលកម្មករនិយោជិតទទួលបានពីការបំពេញការងារ ត្រូវបានអនុគ្រោះដោយមិនគិតបញ្ចូល ទៅក្នុងមូលដ្ឋានគិតពន្ធលើប្រាក់បៀរវត្ស និងមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទ។ ប្រាកឧបត្ថម្ភទាំងនោះមានដូចខាងក្រោម :

១. សោហ៊ុយធ្វើដំណើរពីទីកន្លែងស្នាក់នៅទៅទីកន្លែងធ្វើការ និងពីទីកន្លែងធ្វើការទៅកន្លែងស្នាក់នៅ ព្រមទាំងការឧបត្ថម្ភថ្លៃស្នាក់នៅឬការផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅក្នុង បរិវេណទីកន្លែងធ្វើការ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ការងារ។

២.​ ប្រាក់ថ្លៃបាយដែលផ្ដល់ឲ្យកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ដោយគ្មានបែងចែកតាមតួនាទីឬមុខងារ។

៣. មូលនិធិបេឡាសន្តិសុខសង្គមឬមូលនិធិសុខមាលភាពសង្គមក្នុងកម្រិតដែលបានបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់។

៤. ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពឬបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតឬសុខភាពដែលផ្ដល់ឲ្យដល់កម្មករនិយោជិតគ្របើគ្នាដោយគ្មានការបែងចែកតាមតួនាទីឬមុខងារ។

៥. ប្រាក់ឧបត្ថម្ភទារកឬចំណាយទារកដ្ឋាន ដែលមានចែងក្នុងបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ការងារ។

៦. ប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាឬប្រាក់បំណាច់នៃការបញ្ឈប់លែងឲ្យធ្វើការ ក្នុងកម្រិតដែលបានបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់ការងារ។

ដើម្បីទទួលបានការអនុគ្រោះខាងលើនេះ រោងចក្រ សហគ្រាស ត្រូវដាក់ជូនអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនូវឯកសារដែលជាគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភដលើកម្មករ និយោជិតរបស់ខ្លួន សម្រាប់រយ:ពេលកំណត់នីមួយៗ។

សារាចរនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជំនួសសារាចរណែនាំលេខ ០០២​ សហវ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចកាត់ទុកពន្ធលើប្រាក់ បៀរវត្ស និងពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម។

ទទួលបានសារាចរនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ គ្រប់រោងចក្រ សហគ្រាស ត្រូវសហការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រកបដោយ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ ចាប់ពីចុះហត្ថលេានេះតទៅ។

ប្រសិនជាអ្នកមានចម្ងល់មួយចំនួនអពីបទប្បញ្ញត្តិទាំងលើនេះ ឬក៏ចង់ពិភាក្សាអំពីសារះប្រយោជន៍នៃមុខជំនួញរបស់អ្នកយ៉ាងណា សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លោក Mr. Lee Sang Yeop (sylee@smacct.com) ឬតាមរយះការអញ្ជើញរបស់អ្នកមកកាន់ការិយាល័យ SM Global Consultant។

READ MORE

PROPERTY TAX PAYMENT FOR 2016
PROPERTY TAX PAYMENT FOR 2016

According to Notifications No. 12723 dated 5 August 2016 and No. 13466 dated 16 August 2016 issued from GDT (General Department of Taxation) owners of immovable property shall pay the property tax to the tax authorities by 30 September 2016. Late payment and default are subject to penalty and additional tax.

READ MORE

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសេដ្ឌកិច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសេដ្ឌកិច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

យោងលិខិតប្រកាសលេខ ០៣៩ សហវ អពដ របស់ក្រសួងសេដ្ធកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ចេញថ្ងៃទី ២១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមការងារចំរុះសម្រាប់ការចុះប្រមូលទិន្នន័យរបស់ អគ្គនាយកដ្ធានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ធកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងសាលារាជធានីភ្នំពេញ នឹងចាប់ផ្តើមចុះប្រមូលទិន្នន័យរបស់សហគ្រាស ដល់ទីតាំងសហគ្រាសរបស់លោក លោកស្រី ចាប់ពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ តទៅ។

READ MORE

2016 MoC Re-Registration & Annual Declaration of Commercial Enterprise
2016 MoC Re-Registration & Annual Declaration of Commercial Enterprise

1. According to the New Prakas issued on Decmeber 29, 2015 on Re-registration every company, enterprise, branch, representative office, subsidiary or agency which registered before January 04, 2016 are required to re-register through online automatic system until March 31, 2016. Enterprise registering after March 31, 2016 and before June 30, 2016 shall pay the registration fee of $430

2.According to the law on commercial enterprise article 5 every enterprise shall report to the MoC by submitting the Annual Declaration of Commercial enterprise every year.

READ MORE

Tax Re-registration (Update Information)
Tax Re-registration (Update Information)

캄보디아 세무전산화 등록 관련하여 중앙 세무서에 2015년 4월 27일자로 공문을 발송하였습니다.

간략한 내용은 “모든 법인의 대표는 법인 서류를 구비하여 세무서에 출석하여 사진 및 지문을 등록해야 합니다.

READ MORE

SM Global Accounting & Consulting Co.,Ltd??
SM Global Accounting & Consulting Co.,Ltd??

We are now recruiting..

READ MORE

지역과 함께 쑥쑥 동행하는 SM
지역과 함께 쑥쑥 동행하는 SM

캄보디아 Kampong Spue에 위치한 JOY FAUNTAIN FOUNDATION은 아이들의 맑은 웃음으로 가득합니다. 2007년 캐나다 영락교회 후원으로 설립 된 JFF는 캄보디아 어려운 아이들과 고아들을 돕기 위해 만들어진 센터입니다. 현재 32명의 천사들이 살고 있으며, 선교사님들과 자원봉사자들 그리고 이름없는 천사들의 후원으로 운영되고 있습니다. 또 올해는 중학교에 가는 천사도 있고 무척이나 기쁜 일이 가득하답니다 : )

READ MORE

세금(캄보디아)-요약자료
세금(캄보디아)-요약자료

세법규정에 의한 세금 종류 에 따른 세율 안내.

READ MORE

2014 캄보디아 비즈니스 세미나 참가 안내문
2014 캄보디아 비즈니스 세미나 참가 안내문

개최일시:2014. 02. 25(화), 10:00-13:00/ 2014 02. 27(목), 10:00-13:00

READ MORE

개인사업자 등록 및 리스크 관리  개인 사업자(Sole Proprietor)란?
개인사업자 등록 및 리스크 관리 개인 사업자(Sole Proprietor)란?

캄보디아에서 소매업,식당,커피숍,마사지샵,미용실,여행사 등 소규모 창업을 하시는 경우 한국과 마찬가지로 개인사업자 등록제도가 있습니다. 개인 사업자 등록은 외국인도 가능 하며 법적으로 내국인과 차별은 없습니다.일반적으로 개인 사업자라 함은 모든 은행구좌,계약, 자산, 인허가가 소유주명의로 등록되는 것을 말합니다.

READ MORE

No. Title Date
1 How can I get to SM Global? 04-06-2014